UMOWA POŚREDNICTWA PRACY
REJESTRACJA KANDYDATA
W
BAZIE DANYCH AGENCJI

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Agencję usług w zakresie pośrednictwa pracy tj. kierowania kandydata do:

 • opieki nad dziećmi
 • opieki nad osobami starszymi
 • sprzątania
 • prowadzenia gospodarstwa domowego
 • .

  § 2

  Zgodnie z niniejszą umową Agencja jest zobowiązana w szczególności do:
  1. udzielania pomocy w znalezieniu pracy osobie kierowanej do pracy na terenie Polski zgodnie z jej kwalifikacjami,
  2. udzielania kandydatowi informacji na temat przyszłego pracodawcy,
  3. informowania osoby kierowanej do pracy o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
  4. zachowania należytej staranności w pośredniczeniu kierowania kandydata na stanowisko określone w umowie.

  § 3

  1. Kandydat zobowiązuje się podjąć pracę wskazaną przez Agencję w drodze rekrutacji.
  2. Kandydat ma obowiązek pozostawania w stałym kontakcie telefonicznym, e-mailowym, sms, osobistym z Agencją w celu sprawnej i szybkiej realizacji niniejszej umowy.
  3. W przypadku braku kontaktu ze strony kandydata i niemożności skontaktowania się Agencji z kandydatem, Agencja ma prawo wycofać dane personalne kandydata z Bazy Danych Agencji.
  4. Kandydat zobowiązuje się dostarczyć na żądanie Agencji dokumenty niezbędne wymagane przez Pracodawcę.
  5. Kandydat oświadcza, że jego stan zdrowia jest dobry i nie choruje na żadne choroby, w szczególności zakaźne, mogące zagrażać zdrowiu i życiu podopiecznych.
  6. Kandydat ma obowiązek informowania o podjętych przez niego innych ofertach pracy lub innych okolicznościach mających wpływ na dyspozycyjność i konkurencyjność oferty.

  § 4

  1. Koszty badań lekarskich, kursów podnoszących kwalifikacje z zakresu udzielania pierwszej pomocy, rozwoju psychoruchowego dziecka, komunikacji, pokryje kandydat, chyba że umowa pomiędzy kandydatem a Pracodawcą stanowi inaczej.
  2. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za oświadczenia kandydata niezgodne z prawdą odnośnie jego kwalifikacji.

  § 5

  1. Wynagrodzenie należne kandydatowi skierowanemu do pracy przez Agencję, będzie wypłacane przez Pracodawcę zgodnie z umową zawartą pomiędzy kandydatem a Pracodawcą.
  2. Agencja nie pobiera żadnych opłat za pośrednictwo pracy od kandydata.
  3. Agencja nie zatrudnia kandydata.

  § 6

  1. W razie rezygnacji kandydata z ubiegania się o miejsce pracy w drodze rekrutacji zorganizowanej przez Agencję, kandydat zobowiązuje się do poinformowania Agencji o zaprzestaniu poszukiwania pracy.
  2. W momencie otrzymania w formie pisemnej rezygnacji wymienionej w §7 pkt.1 Agencja zobowiązuje się do usunięcia danych personalnych kandydata z Bazy Danych Agencji.
  3. Kandydat ma obowiązek poinformować Agencję z minimum tygodniowym wyprzedzeniem o zamiarze zrezygnowania ze współpracy.

  § 7

  1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, a w szczególności jej rozwiązanie, wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  § 8

  1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
  2. Załączniki do tej umowy stanowią jej integralną część.
  3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu Cywilnego.

  § 9

  1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.