WARUNKI UMOWY ZLECENIA
Agencja – Zleceniodawca

§ 1

1. Zleceniodawca zleca Agencji świadczenie usług polegających na:

  • sprzątaniu
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego

w miejscu i zakresie wskazanym przez Zleceniodawcę w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Zleceniodawca w czasie obowiązywania niniejszej umowy będzie uprawniony do każdorazowego wskazywania Agencji konkretnych terminów oraz czasu świadczenia zleconych usług.
3. Agencja przyjmuje zlecenie świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i zobowiązuje się do świadczenia tych usług z należytą starannością.
4. Agencja zobowiązuje się świadczyć zlecone usługi poprzez swoich pracowników lub osoby związane z Agencją umową zlecenia, posiadających niezbędne kwalifikacje do świadczenia zleconych przez Zleceniodawcę usług.

§ 2

1. Agencja będzie otrzymywała od Zleceniodawcy z tytułu świadczonych na jego rzecz usług wynagrodzenie miesięczne
w wysokości odpowiadającej iloczynowi sumy godzin świadczenia usług w danym miesiącu oraz stawki godzinowej
świadczenia usług przez Agencję wynoszącej 18 zł brutto w dni robocze od poniedziałku do piątku i 22 zł brutto w soboty, niedziele i święta oraz prace po remontach.
2. Rozliczenie za usługę następuje wg podpisanych kart pracy.
3. Wynagrodzenie to będzie płatne do 7 dni roboczych miesiąca następującego po miesiącu, w którym Agencja wykonywała zlecenie bądź po zakończeniu usług opiekuńczych w kasie Agencji przy ul. Przyjemna 11 w Bielsku-Białej lub na rachunek bankowy Agencji „Pomoc dla domu” Wanda Urbańczyk w mBank numer 35 1140 2004 0000 3102 7129 6656

§ 3

1. Pracownicy Agencji lub osoby związane z Agencją umową zlecenia w czasie świadczenia zleconych usług będą podlegać poleceniom Zleceniodawcy określającym konkretny sposób świadczenia tych usług, o ile polecenia te nie będą wykraczać poza zakres świadczonych usług, a ewentualne wykonanie tych poleceń nie będzie prowadziło do naruszenia prawa lub zasad współżycia społecznego.

§ 4

1. Agencja ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody majątkowe wyrządzone Zleceniodawcy przez pracowników Agencji lub osoby związane z Agencją umową zlecenia w czasie świadczenia przez nich zleconych usług, przy czym nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek wykonania poleceń Zleceniodawcy.

§ 5

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i wygasa w momencie zawieszenia usług przez Zleceniodawcę.
2. Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Załączniki do tej umowy stanowią jej integralną część.

§ 6

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu Cywilnego.
3. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.