UMOWA ZLECENIA
Agencja – Zleceniodawca

§ 1

1. Zleceniodawca zleca Agencji świadczenie usług polegających na:

 • opiece nad dziećmi
 • opiece nad osobami starszymi, chorymi
 • w miejscu i zakresie wskazanym przez Zleceniodawcę w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
  2. Zleceniodawca w czasie obowiązywania niniejszej umowy będzie uprawniony do każdorazowego wskazywania Agencji konkretnych terminów oraz czasu świadczenia zleconych usług.
  3. Agencja przyjmuje zlecenie świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i zobowiązuje się do świadczenia tych usług z należytą starannością.
  4. Agencja zobowiązuje się świadczyć zlecone usługi poprzez swoich pracowników lub osoby związane z Agencją umową zlecenia, posiadających niezbędne kwalifikacje do świadczenia zleconych przez Zleceniodawcę usług.

  § 2

  1. Agencja będzie otrzymywała od Zleceniodawcy z tytułu świadczonych na jego rzecz usług wynagrodzenie miesięczne
  w wysokości odpowiadającej iloczynowi sumy godzin świadczenia usług w danym miesiącu oraz stawki godzinowej
  świadczenia usług przez Agencję wynoszącej 16 zł brutto w dni robocze od poniedziałku do piątku i 20 zł brutto w soboty, niedziele i święta.
  2. Rozliczenie za usługę następuje wg podpisanych kart pracy.
  2. Wynagrodzenie to będzie płatne do 7 dni roboczych miesiąca następującego po miesiącu, w którym Agencja wykonywała zlecenie bądź po zakończeniu usług opiekuńczych w  kasie Agencji przy ul. Przyjemna 11 w Bielsku-Białej lub na rachunek bankowy Agencji „Pomoc dla domu” Wanda Urbańczyk w mBank numer 35 1140 2004 0000 3102 7129 6656

  § 3

  1. Pracownicy Agencji lub osoby związane z Agencją umową zlecenia w czasie świadczenia zleconych usług będą podlegać poleceniom Zleceniodawcy określającym konkretny sposób świadczenia tych usług, o ile polecenia te nie będą wykraczać poza zakres świadczonych usług, a ewentualne wykonanie tych poleceń nie będzie prowadziło do naruszenia prawa lub zasad współżycia społecznego.

  § 4

  1. Agencja ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody majątkowe wyrządzone Zleceniodawcy przez pracowników Agencji lub osoby związane z Agencją umową zlecenia w czasie świadczenia przez nich zleconych usług, przy czym nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek wykonania poleceń Zleceniodawcy

  § 5

  1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i wygasa w momencie zawieszenia usług przez Zleceniodawcę.
  2. Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  4. Załączniki do tej umowy stanowią jej integralną część.

  § 6

  1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
  2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu Cywilnego.
  3. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.