UMOWA POŚREDNICTWA PRACY
Agencja – Pracodawca

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest:
1. Świadczenie przez Agencję usług w zakresie pośrednictwa pracy tj. kierowania kandydatów na stanowisko:
opiekun do dzieci / opiekun osób starszych / osoba sprzątająca / pomoc domowa (gosposia) /inne/
2. Usługa pośrednictwa pracy:

 • Bez zamieszkania – przedstawienie 3 kandydatów w terminie 4 tygodni dla zleceń w pow. Bielskim, 8 tygodni w woj. śląskim
 • Z zamieszkaniem – przedstawienie 3 kandydatów w terminie 8 tygodni dla zleceń w całej Polsce
 • Ekspres – przedstawienie 3 kandydatów w terminie 2 tygodni dla zleceń w całej Polsce
 • § 2

  Agencja zobowiązuje się do:
  1. Działania zgodnie z przepisami prawa i zasadami uczciwego obrotu oraz z należytą starannością na rzecz Pracodawcy, dla którego poszukuje kandydata oraz zachowania poufności przekazanych przez Pracodawcę informacji.
  2. Realizacji w trakcie poszukiwania kandydata zadań wskazanych przez Pracodawcę w formularzu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, w połączeniu z etyczną i profesjonalną poradą w zakresie wyboru kandydata.
  3. Dokonywanie indywidualnej oceny predyspozycji kandydata zgodnie z wymaganiami Pracodawcy zawartymi w formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
  4. Udzielania Pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną przez Pracodawcę ofertą pracy.
  5. Przedstawienia 3 kandydatów w terminie zależnym od wybranej wyżej usługi oraz inicjowania i organizowania kontaktów Pracodawcy z kandydatem skierowanym do pracy u Pracodawcy.
  6. Nie przedstawianie kandydatowi skierowanemu do pracy u Pracodawcy innych ofert pracy, w przypadku, gdy jest on nadal zatrudniony u Pracodawcy.

  § 3

  Pracodawca zobowiązany jest do:
  1. Poinformowania Agencji w formularzu zgłoszeniowym o wymaganiach odnośnie kwalifikacji i predyspozycji poszukiwanego kandydata, w celu usprawnienia procesu rekrutacji, bieżących kontaktów i współdziałania z Agencją.
  2. Nie zlecania czynności w zakresie wykonywanym przez Agencję innym podmiotom o podobnej działalności w okresie 3 miesięcy od podpisania niniejszej umowy.
  3. Poinformowania Agencji o poszukiwaniu pracownika przez Pracodawcę poza Agencją, w tym również „na własną rękę”.
  4. Zawiadomienia Agencji, czy bierze pod uwagę spotkanie i podjęcie współpracy z którymkolwiek z przedstawionych kandydatów w terminie 2 dni od zaprezentowania kandydatów lub profili kandydatów.

  § 4

  Rozliczenie kosztów usług świadczonych przez Agencję:
  1. Pracodawca zobowiązuje się do wpłaty na rzecz Agencji 50 % zaliczki opłaty za przeprowadzenie rekrutacji określonej według cennika usług Agencji w wysokości ………. zł w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.
  2. Pracodawca zobowiązuje się do wpłaty na rzecz Agencji pozostałej kwoty tj. 50 % opłaty za przeprowadzenie rekrutacji określonej według cennika usług Agencji w wysokości ……… zł w terminie do 7 dni od daty przedstawienia 3-go kandydata lub daty podpisania skierowania pracownika do pracy.
  3. W przypadku rezygnacji z usług Agencji i podjęcia współpracy przez Pracodawcę z którymkolwiek z przedstawionych kandydatów, Agencja ma prawo naliczyć karę w wysokości 1000 zł.
  4. Rozliczenia kosztów usług można dokonać:

 • bezpośrednio w kasie Agencji przy ul. Przyjemnej 11 w Bielsku-Białej
 • wpłatą lub przelewem na rachunek bankowy w mBank:
 • Agencja „ Pomoc dla domu” Wanda Urbańczyk
  numer rachunku 35 1140 2004 0000 3102 7129 6656

  § 5

  1. Agencja rozpoczyna pracę w dniu zaksięgowania zaliczki w kasie Agencji lub na rachunku bankowym Agencji.
  2. Wysokość procentowa zaliczki ustalana jest w oparciu o cennik usług Agencji – załącznik do niniejszej umowy.
  3. Zwrot zaliczki może nastąpić do momentu przedstawienia pierwszego kandydata Pracodawcy przez Agencję. Po przedstawieniu pierwszego kandydata zwrot zaliczki za usługę nie będzie możliwy.
  4. Agencja udziela Pracodawcy 60 dni gwarancji na skierowanego kandydata. Gwarancja obejmuje:

 • przedstawienie i skierowanie nowego kandydata, w przypadku, gdy wcześniej skierowany kandydat: zrezygnował z pracy, uległ wypadkowi, z przyczyn losowych niemożliwe jest podjęcie przez niego pracy
 • prowadzenie procesu rekrutacji do 60 dnia od podpisania skierowania kandydata do pracy u Pracodawcy
 • pomoc Agencji w ustaleniu odpowiednich warunków współpracy pomiędzy Pracodawcą i skierowanym kandydatem
 • możliwość konsultacji Pracodawcy z Agencją w sytuacjach spornych ze skierowanym kandydatem
 • w uzasadnionych przypadkach, po konsultacjach Pracodawcy i kandydata z Agencją możliwość jednorazowej wymiany skierowanego wcześniej kandydata, gdy nie sprawdza się on w pracy
 • 5. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie, bądź podanie niezgodnych z prawdą danych i informacji przez kandydata.
  6. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Pracodawcy z tytułu nie wywiązywania się przez kandydata z obowiązków. Wszelkie czynności dokonane przez kandydata, po skierowaniu go przez Agencję do miejsca świadczenia usług, nie rodzą skutków bezpośrednio dla Agencji.
  7. Agencja nie zatrudnia kandydatów i nie wypłaca skierowanemu kandydatowi wynagrodzenia.

  § 6

  1. Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
  2. Załączniki do tej umowy stanowią jej integralną część.
  3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  4. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
  5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  6. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.