Szukasz opiekuna

osoby starszej?

 

Przygotowałam dla Ciebie w Agencji 2 usługi, dzięki którym w Twoim domu pojawi się spełniający Twoje wymagania, odpowiedzialny pracownik.

Usługi świadczone przez Agencję

Pośrednictwo pracy

Ta usługa jest przeznaczona dla Ciebie, jeśli:

 • potrzebujesz pomocy w znalezieniu odpowiedniej osoby, korzystając z doświadczenia i wiedzy osób rekrutujących opiekunów osób starszych na co dzień
 • zależy Ci na jednorazowym kontakcie z Agencją, a także jednorazowej płatności za usługi Agencji
 • chcesz się sama rozliczać z Twoim pracownikiem
 • potrafisz rozwiązać trudne sytuacje na linii Ty – Twój opiekun/opiekunka
 • chcesz mieć wpływ na wybór rodzaju zatrudnienia/umowy pomiędzy Tobą a Twoim pracownikiem
 • wystarczą Ci 2 miesiące gwarancji na zatrudnioną przez Ciebie osobę

1. Rekrutacja i selekcja pracowników – znalezienie dobrego pracownika nie jest zadaniem łatwym, dlatego też Agencja prowadzi szereg różnych działań związanych z poszukiwaniem odpowiedniej osoby na dane stanowisko.

2. Sprawdzenie predyspozycji pracownika dzięki przeprowadzanym testom kompetencji, możemy poznać predyspozycje danego kandydata do pracy i dopasować do Twoich wymagań i oczekiwań.

3. Gwarancja – od podpisania skierowania rozpoczyna się okres gwarancji jakości usługi. Gwarancja może trwać 2 miesiące od momentu zatrudnienia pracownika.

Zlecenie na godziny

Jeśli potrzebujesz pracownika na kilka godzin dziennie lub w tygodniu to ta usługa jest dla Ciebie. Zawiera ona:

 • oddelegowanie do pracy w Twoim domu pracownika Agencji
 • płatność jest comiesięczna za wykonane usługi przez wybraną osobę, na podstawie listy obecności, Agencja wystawia rachunek za wykonaną usługą
 • gwarancja jakości usługi trwa przez cały czas wykonywania usług przez pracownika

Podsumowanie

Każda z powyższych usług różni się od siebie. Która z nich będzie najlepsza dla Ciebie, będziemy mogli określić podczas spotkania lub rozmowy telefonicznej.

Jeśli jesteś zdecydowana wypełnij formularz zlecenia poniżej, otrzymasz na email odpowiednią umowę. Gdy ją podpiszesz będę mogła przystąpić do pracy dla Ciebie.


Wypełnij formularz poniżej, jeśli masz jakieś pytania lub uwagi zadzwoń tel. 783 340 940 lub napisz email:

biuro@pomocdladomu.pl

Pozdrawiam serdecznie

Podpis odręczny: Wanda Urbańczyk

 

 

 

Czy wiesz, że Wydatki na opiekę możesz odliczyć od podatku?

Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych,

poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne(art. 26 ust. 1 pkt. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1997 z późn. zmianami) podlegają odliczeniu od podatku.

Za ww. wydatki uważa się wydatki poniesione miedzy innymi na:

 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych
  w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb
  wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt
  w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych
  oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby  uniemożliwiającej poruszanie się
  oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami
  w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeżeli lekarz specjalista stwierdził, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo,
 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
  a) osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
  b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci
  niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż karetką transportu
  sanitarnego.

Odliczeniu nie podlegają te z ww. wydatków, które zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Jeżeli wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Warunkiem odliczenia ww. wydatków jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek, jednego z niżej wymienionych orzeczeń:
1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni
niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach,
2) decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę
szkoleniową albo rentę socjalną,
3) orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego
na podstawie odrębnych przepisów,
4) orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego przez właściwy organ na podstawie odrębnych
przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.
Odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych
z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych mogą dokonywać również podatnicy,
na których utrzymaniu są następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własnei przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice
współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe – jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekroczyły kwoty 9.120 zł.


Formularz - Szukam opiekuna osoby starszej
 1. Wypełnij proszę formularz poniżej, a na końcu kliknij szary przycisk "Wyślij"
Dyspozycyjność kandydata do pracy:
 1. Oferuję pracę:
 2. Zaznacz, kiedy opiekun osoby starszej będzie pracować z podopiecznym:

 3. Jeśli zaznaczyłaś "Wyznaczone godziny pracy" wpisz poniżej jakie to godziny dla każdego dnia (np. 8.00 - 17.00)
Oczekiwane kompetencje kandydata
 1. Preferowane wykształcenie kandydata:
 2. Prawo jazdy:
 3. Kurs opiekuna osoby starszej:
 4. Doświadczenie:
 5. Referencje:
Preferowany zakres obowiązków opiekuna:
 1. Zaznacz te czynności, które chcesz, aby wykonywał opiekun osoby starszej:
Informacje dotyczące podopiecznego:
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagane)
 4. (wymagane)
 5. (wymagane)
Informacje na temat wynagrodzenia i dni wolnych
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
Twoje dane kontaktowe
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagane)
 4. (wymagany ważny e-mail)
 5. (wymagane)
 6. (wymagane)
 7. (wymagane)
 8. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe i akceptuję Warunki Umowy na zlecenie opcjonalnie
  Warunki Umowy pośrednictwa pracy.(wymagane):
 9. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych przez Agencję w celach marketingowych(wymagane):
 

cforms contact form by delicious:days